Do góry

Polityka prywatności

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Serwisie oraz dla kontaktu z nami,
 3. informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w Social Mediach,
 4. informacje o plikach cookies.

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Bluerank sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 306691, NIP 727-272-57-03, REGON 100525573. Kapitał zakładowy Administratora wynosi 100 000 zł. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe, czy umowa naszej spółki.
 3. Możesz się z nami skontaktować:
  a. listownie: ul. Piłsudskiego 87, 92-332 Łódź,
  b. e-mailem na adres: rodo@bluerank.pl,
  c. telefonicznie pod numerem: 42 632 33 21.
 4. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, dr. Dominika Lubasza, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: dominik.lubasz@lubasziwspolnicy.pl lub nr telefonu: +48 509 824-632.

§ 2
Pojęcia używane w Polityce prywatności
Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.mentiway.com,
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
 4. „Social media” – portal społecznościowy LinkedIn, w którym mamy nasz profil.

§ 3
Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  b. możesz dokonywać ich sprostowania,
  c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W drugiej części Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 4
Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  b. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 5
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa Urzędu.

§ 6
Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§ 7
Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://mentiway.com/polityka-prywatnosci/ oraz w naszej siedzibie.

II. Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 8
Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu
Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  a. udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy,
  b. zawarcia z Tobą umowy, jeżeli kontaktujesz się z nami w sprawie współpracy.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli podjęcie przez nas na Twoją prośbę działań zmierzających do zawarcia umowy z Tobą oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz odpowiedź na Twoją wiadomość.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  a. Poczcie oraz kurierom,
  b. podmiotom dostarczającym nam usługę poczty elektronicznej,
  c. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas (jeżeli kontaktujesz się z nami poprzez formularz kontaktowy),
  d. podmiotom dostarczającym nam system CRM.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas:
  a. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
  b. jeżeli zwróciłeś się do nas w sprawie zawarcia z nami umowy, wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas potrzebny na przygotowanie oferty dla Ciebie i podjęcia przez Ciebie decyzji w jej przedmiocie. Jeżeli nie zawrzesz z nami umowy, wówczas usuniemy Twoje dane, chyba że zaistnieje między nami spór, wówczas Twoje dane będziemy przechowywali do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.
 8. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?
  Nie.
 9. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  W sytuacjach, gdy Twoja sprawa dotyczy współpracy z nami, dodamy Twoje dane osobowe do naszego systemu CRM. Wówczas będą one przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dokładnie do Stanów Zjednoczonych, na podstawie standardowych klauzul umownych. § 9
  Zawarcie z nami umowy w przedmiocie korzystania z aplikacji
  Jeżeli zawierasz z nami umowę w przedmiocie korzystania z aplikacji, zwróć uwagę na następujące sprawy:
 10. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  a. Wykonania zawartej z Tobą umowy,
  b. weryfikacji Twojego uprawnienia do reprezentowania osoby, którą reprezentujesz (np. jako członek zarządu albo pełnomocnik) w powyższej umowie.
 11. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 12. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak zawrzeć z nami umowy, ani nie będziemy mogli uznać Cię za osobę reprezentującą podmiot zawierający z nami umowę.
 13. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
 14. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Weryfikacja Twojego uprawnienia do reprezentowania podmiotu, z którym zawieramy umowę.
 15. Komu przekażemy Twoje dane?
  a. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas,
  b. poczcie oraz kurierom,
  c. podmiotom dostarczającym nam usługę poczty elektronicznej,
  d. podmiotom dostarczającym nam system CRM.
 16. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas:
  trwania umowy w przedmiocie korzystania z aplikacji oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń.
 17. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?
  Nie.
 18. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dokładnie do Stanów Zjednoczonych, na podstawie standardowych klauzul umownych. § 10
  Zawarcie z nami umowy w przedmiocie dostępu do technik i narzędzi mentoringowych, coachingowych lub managerskich
  Jeżeli zawierasz z nami umowę w przedmiocie dostępu do technik i narzędzi mentoringowych, coachingowych lub managerskich, zwróć uwagę na następujące sprawy:
 19. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  a. wykonania zawartej z Tobą umowy,
  b. marketingowym polegającym na wysyłaniu do Ciebie newslettera, jeżeli wyrazisz na to zgodę w zamian za nieodpłatne otrzymanie wybranych materiałów (jeżeli nie chcesz wyrazić takiej zgody, to możesz odpłatnie uzyskać wybrane przez Ciebie materiały,
  c. weryfikacji Twojego uprawnienia do reprezentowania osoby, którą reprezentujesz (np. jako członek zarządu albo pełnomocnik) w powyższej umowie.
 20. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 21. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak zawrzeć z nami umowy, ani nie będziemy mogli uznać Cię za osobę reprezentującą podmiot zawierający z nami umowę.
 22. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  a. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
  b. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie newslettera, to podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie także art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pamiętaj, że zgodę na otrzymywanie newslettera możesz zawsze wycofać. W tym celu skontaktuj się z nami albo kliknij link służący do wypisania się z newslettera, który znajdziesz w każdym newsletterze. Pamiętaj, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem.
 23. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Weryfikacja Twojego uprawnienia do reprezentowania podmiotu, z którym zawieramy umowę. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest także przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wysyłania do Ciebie newslettera, na którego otrzymywanie wyraziłeś zgodę.
 24. Komu przekażemy Twoje dane?
  a. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas,
  b. poczcie oraz kurierom,
  c. podmiotom dostarczającym nam usługę poczty elektronicznej,
  d. podmiotom dostarczającym nam system CRM,
  e. podmiotom dostarczającym nam narzędzie do wysyłania newsletterów.
 25. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas:
  a. trwania umowy w przedmiocie dostępu do technik i narzędzi mentoringowych, coachingowych lub managerskich oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń,
  b. wysyłania przez nas newslettera, chyba że wcześniej odwołasz swoją zgodę na jego otrzymywanie.
 26. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?
  Nie.
 27. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dokładnie do Stanów Zjednoczonych, na podstawie standardowych klauzul umownych.

III. Nasz profil w Social media

§ 11
Korzystanie z naszego profilu w Social media
Jeżeli korzystasz z naszego profilu w Social media, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  a. Udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
  b. prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
  c. udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,
  d. marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszych profilach, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media,
  e. statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez dostawców Social mediów danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez dostawców Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię i nazwisko lub pseudonim oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  Dostawców Social media, a zwłaszcza LinkedIn Ireland Unlimited Company.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas:
  a. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
  b. obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych.
 9. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?
  Nie.

IV. Informacje o plikach cookies

§ 12
Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  a. marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją programu mentoringowego, który oglądałeś w naszym Serwisie,
  b. utrzymania sesji w trakcie Twoich odwiedzin w Serwisie (pozwala to na wypełnienie przez Ciebie formularzy w Serwisie oraz zalogowanie się),
  c. statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu.
 3. W przypadkach opisanych w ustępie 2 lit. a oraz c powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:
  a. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  b. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu, by optymalizować jego działanie, a także prowadzenia działań marketingowych opisanych powyżej,
  c. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 3 i 4 Polityki,
  d. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  e. Twoje dane osobowe przekażemy do operatorów narzędzi statystycznych wskazanych w § 17 Polityki oraz operatorów systemów reklamowych, które pozwalają na wyświetlanie Ci naszych reklam na innych serwisach internetowych,
  f. Twoje dane osobowe będziemy przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań statystycznych oraz marketingowych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w tych celach;
  g. Twoje dane osobowe będą przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dokładnie do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych,
  h. udostępnienie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział treści dopasowanych do Twoich działań w naszym Serwisie.
 4. Pliki cookies wykorzystywane w celu wskazanym w ustępie drugim lit. b wykorzystujemy w celu świadczenia usług dla Ciebie. Podstawą prawną ich wykorzystania jest art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

§ 13
Rodzaje plików cookies

 1. W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:
  a. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
  b. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
  c. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie, narzędzi marketingowych oraz właścicieli portali społecznościowych.
 2. Pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzeniu maksymalnie przez 1 rok.

§ 14
Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  o Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  o Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  o Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09,
  o Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  o Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 15
Jak blokować pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy.
 2. Informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz pod tymi linkami:
  o Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
  o Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
  o Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
  o Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl
  o Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

§ 16
Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu
Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie tzw. niezbędnych plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie powyższej grupy plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Serwisie.

§ 17
Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.
 2. Korzystamy z:
  a. usług Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA); w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
  b. usług Google Ads, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA); w celach marketingowych polegających na wyświetlaniu Ci reklam dopasowanych do naszych usług, którymi się interesowałeś lub oglądałeś w Serwisie lub naszych Social media,
  c. plików cookies pochodzących od LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085]; w celu analitycznym i statystycznym związanym z danymi gromadzonymi w ramach usług świadczonych przez LinkedIn, w szczególności zamieszczonych na naszym profilu w serwisie LinkedIn. Dzięki ww. informacjom uzyskamy statystyki dotyczące użytkowników Serwisu, w tym możemy uzyskać informację na temat branży, której są oni przedstawicielami.

Lista plików cookies:

Nazwa ciasteczkaOpisCzas utrzymywania
_ga , _ga_{{identyfikator}}Opcjonalne. Wykorzystywane przez system analityczny Google Analytics do monitorowania aktywności w obrębie serwisu. 13 miesięcy
cookie_consent_level, cookie_consent_user_acceptedOpcjonalne. Wykorzystywane przez mechanizm wyrażania zgody na zapis ciastek.2 miesiące
cookie_consent_user_consent_tokenjw13 miesięcy
tokenNiezbędne. Używane przez aplikację Mentiway do zapisu informacji o zalogowanym użytkowniku aplikacji.W trakcie trwania sesji
documents_auth, documents_problemNiezbędne. Do poprawnego działania katalogu technik mentorskich i menedżerskich.1 miesiąc