Do góry

Klauzula informacyjna RODO dla bazy Mentorów i Mentorek

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest Bluerank sp. z o.o. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 306691, NIP 727-272-57-03, REGON 100525573. Kapitał zakładowy Administratora wynosi 100 000 zł.

Jak można się z nami skontaktować?  

a. listownie: ul. Piłsudskiego 87, 92-332 Łódź,
b. e-mailem na adres: rodo@bluerank.pl,
c. telefonicznie pod numerem: 42 632 33 21.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@bluerank.pl na adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

Jakie masz prawa?  

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo ich sprostowania,  
 3. prawo usunięcia danych osobowych,
 4. prawo wniesienia sprzeciwu  
 5. masz prawo ograniczenia przetwarzania,
 6. prawo do przenoszenia danych.

Jeśli podstawę przetwarzania stanowi zgoda, wówczas musisz wiedzieć, że wyrażasz ją całkowicie dobrowolnie i może być ona w każdej chwili wycofana. Pozostanie to jednak bez wpływu na działania, które zostały podjęte przed jej cofnięciem.  

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych.  

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Dane przetwarzamy w celu utworzenia Twojej wizytówki mentora będącej zakładką informacyjną na  stronie internetowej Administratora.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na: dochodzeniu roszczeń i obrony przed nimi,  prowadzeniu działań wizerunkowych Administratora także przy wykorzystywaniu Twojego wizerunku (w tym jego upublicznienia).

Czy musisz podawać nam dane?  

Jest to dobrowolne. Ale bez ich podania nie będziemy mogli utworzyć Twojej wizytówki mentora. Nie będziemy mogli również wykorzystywać ich do budowania swojego wizerunku, prowadzenia działalności reklamowej, informacyjnej, promocyjnej i marketingowej.  

Komu przekażemy Państwa dane?  

Odbiorcami danych osobowych mogą być:  

 1. osoby będące odbiorcami treści zamieszczonych na stronach i podstronach stron internetowych Administratora oraz jego profili społecznościowych,
 2. firma zajmująca się hostingiem strony mentiway.com: Octawave S.A.,
 3. klienci i potencjalni klienci Mentiway, których będziemy ofertować na wdrożenie programu mentoringowego z udziałem mentorów zewnętrznych,
 4. firma Microsoft , której pakiet narzędzi Office wykorzystujemy do obsługi poczty e-mail i narzędzi biurowych.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?  

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu:    

 1. cofnięcia zgody na przetwarzania danych,  
 2. wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych tj. przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego celu, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, podyktowanego Twoją szczególną sytuacją.
 3. zakończenia realizacji działań związanych z tworzeniem katalogu mentorów przez Administratora.

w zależności od tego, która z okoliczności zajdzie jako pierwsza.  

Czy dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?  

Z uwagi na wykorzystywane narzędzia i systemy IT (np. pakiet Office dostarczany przez Microsoft Corporation) Państwa dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, wówczas, przekazanie danych osobowych nastąpi na podstawie prawnej przewidzianej w RODO – Decyzji Komisji Europejskiej lub Standardowych Klauzul Umownych.

Państwa dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. 

Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

Nie.