Do góry

Najstarsze programy mentoringowe na polskich uczelniach wyższych 

Powrót Powrót

Kilka dni temu opublikowaliśmy raport zawierający wyniki i wnioski ze zrealizowanego przez zespół Mentiway badania obecności mentoringu na uczelniach wyższych w Polsce. W kolejnych kilku artykułach opiszemy tu na blogu najciekawsze wnioski z raportu. Pierwszym tematem, który chcielibyśmy poruszyć jest historia programów mentoringowych na uczelniach i wyróżnienie tych, które działają najdłużej – 10 lat i więcej. 

Trendy w rozwoju mentoringu na uczelniach wyższych w Polsce 

W Polsce mentoring dopiero się rozwija. Ten rozwój jest dynamiczny, ale jednak nadal poziomy znajomości tej formy rozwoju i obecności w polskich firmach i na polskich uczelniach są niskie w porównaniu do tych na przykład w USA.  

Nasz poprzedni raport pokazał, że mentoring w formie zorganizowanych programów obecny jest jedynie w niecałych 11% polskich firm. W przypadku uczelni wyższych jest zdecydowanie lepiej, bo 37% uczelni powyżej 10 000 studentów ma wdrożone programy mentoringowe. 

Mentoring w 45% uczelni realizowany jest dopiero 2 rok lub krócej.

Ale to na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę w tym artykule jest dynamika tego rozwoju. Według naszego badania aż 45% uczelni, które mają w swojej ofercie mentoring dla studentów, realizuje obecnie dopiero pierwszą lub drugą jego edycję. Inaczej mówiąc, prawie połowa obecnie działających programów mentoringowych została wdrożona w ciągu ostatnich dwóch lat

Tą dynamikę najlepiej widać na wykresie liczby uczelni według numeru edycji programu, który obecnie realizują: 

Liczba uczelni według edycji mentoringu

Widać tu wyraźny wzrost liczby tych programów zapoczątkowany 7 lat temu, który dodatkowo przyspieszył w ciągu ostatnich dwóch lat

Możemy też wnioskować, że ta liczba będzie stale rosnąć. Przynajmniej 4 uczelnie, z którymi kontaktowaliśmy się na potrzeby opracowania raportu, zadeklarowały chęć i plany wdrożenia programu mentoringowego w kolejnym roku. 

Najdłużej działające programy mentoringowe 

Warto też przyjrzeć się bliżej programom mentoringowym, które są z drugiej strony pokazanego wyżej wykresu. To znaczy takim, które działają na rynku najdłużej i mają za sobą najwięcej edycji. 

Zidentyfikowaliśmy cztery takie uczelnie i programy, które istnieją już od ponad 10 lat: 

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: 14. edycja 
  • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu: 13. edycja 
  • Uniwersytet Wrocławski: 13. edycja 
  • Uniwersytet Łódzki: 11. edycja 

Obecność na tej liście to zdecydowanie powód do dumy. Programy te przez ponad 10 lat zebrały bogate doświadczenia i są rozpoznawalne w całej Polsce.  

Według naszych szacunków z mentoringu w tych programach skorzystało już około 3000 studentów nie tylko rozwijając swoją wiedzę, ale przede wszystkim czerpiąc z doświadczenia innych łatwiej wchodząc w świat kariery czy rozwijając własny biznes. 

Z drugiej strony, przez te programy przewinęło się pewnie ponad 1000 Mentorów i Mentorek – przedstawicieli biznesu, którzy poszerzyli swoją wiedzę i światopogląd przez kontakty ze studentami i mieli okazję doskonalić swoje umiejętności mentoringowe przydatne w pracy liderów i menedżerów. 

Przy okazji tworzenia raportu poprosiliśmy przedstawicieli tych programów o komentarz – opinię na temat mentoringu z perspektywy organizatorów. Pełne treści znajdziesz w raporcie. Tu zamieściłem wybrane fragmenty: 

Z naszych obserwacji i doświadczeń wynika, że mentoring staje się powoli nieodzownym elementem kształcenia na uczelniach wyższych. Żaden system edukacyjny nie jest w stanie obecnie nadążyć za postępującymi zmianami na rynku pracy i potrzebami wynikającymi z nich. […] Mentoring jest jednak szczególną formą edukacji opartą na wiedzy i praktyce tu i teraz, na współuczestniczeniu w rynku jeszcze na nim nie będąc i pozwala doświadczyć sytuacji, które wymagają niejednokrotnie, co najmniej kilku lat pracy. […] W przypadku naszego Programu, prowadzonego od 14 lat, z roku na rok widzimy coraz większe zainteresowanie tą formą ze strony studentów/ek, ale również mentorów/ek, którzy/re widzą w tej roli szansę również na własny rozwój poprzez odświeżenie własnych celów, ambicji oraz możliwość poznania perspektywy nowego pokolenia. 

Ałła Witwicka-Dudek 
dyrektorka Centrum Współpracy z Biznesem 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

[…] Program na przestrzeni lat stał się bardzo efektywnym sposobem wspierania naszych studentek i studentów w rozpoczynaniu kariery zawodowej. W stosunkowo krótkim czasie mogą bowiem nabyć rzetelną wiedzę na temat rynku pracy, oczekiwań pracodawców, a jednocześnie poznać i zweryfikować swoje oczekiwania i preferencje zawodowe. […] Średnio 20-30% Mentorek i Mentorów to nasi Absolwenci, którzy po latach wracają na uczelnię w roli ekspertów. Dzięki temu możemy zapewnić możliwość wyboru specjalistek i specjalistów związanych pośrednio lub bezpośrednio z kierunkiem kształcenia naszych studentek i studentów. […] 

Elżbieta Oleniacz-Czajka 
Koordynatorka programu mentoringowego 
Akademickie Biuro Karier, Uniwersytet Wrocławski

[…] Biuro Karier Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu od 2011 roku prowadzi program mentoringowy skierowany na rozwój. […] Ściśle współpracujemy z przedstawicielami biznesu, którzy pełnią role mentorów i coachów. Studenci i absolwenci zakwalifikowani do programu mają możliwość udziału w bezpłatnych sesjach, które wspierają ich w podnoszeniu kompetencji miękkich, lepszym poznaniu siebie, dopasowaniu do rynku pracy, uświadomieniu sobie celów i ścieżek ich realizacji, weryfikacji wiedzy specjalistycznej i poglądów, zmianie pracy czy założeniu własnej działalności gospodarczej. […] 

Magdalena Kuczyńska-Czubak 
Koordynator programu “Mentoring i Coaching dla Studentów i Absolwentów” 
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu 

Historia pierwszego programu mentoringowego 

Patrząc na listę najdłużej działających programów mentoringowych nie sposób nie zauważyć tego, że aż trzy z nich dotyczą uczelni z Wrocławia. I tu warto przytoczyć historię pierwszego programu mentoringowego i tego jak współpraca między uczelniami doprowadziła do szerzenia wiedzy, doświadczeń i popularyzacji tej formy rozwoju wśród dolnośląskich uczelni. 

Historia została zapoczątkowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a dokładniej przez Panią Ałłę Witwicką-Dudek:  

Idea wprowadzenia Programu „Mentoring dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” zrodziła się w roku 2010 po inspirującej wizycie studyjnej naszego Zespołu w Career Services Uniwersytetu w Poczdamie. Korzystając z doświadczenia i dobrych praktyk partnera niemieckiego w roku akademickim 2011/2012 przeprowadziliśmy pierwszą edycję Programu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, który z powodzeniem wciąż rozwijamy i udoskonalamy. 

W trakcie realizacji pierwszej edycji zespół UE we Wrocławiu wraz z Panią Ałłą aktywnie promował ideę mentoringu w Dolnośląskiej Sieci Biur Karier i szybko, bo już po roku dołączyły dwa kolejne programy – na Uniwersytecie WSB Merito oraz Uniwersytecie Wrocławskim. 

Od wielu lat uczestniczymy w wymianie wiedzy i doświadczenia, działając m.in. w ramach Dolnośląskiej Sieci Biur Karier (DSBK), która została utworzona na mocy porozumienia Biur Karier działających przy dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Działalność w ramach DSBK zwiększa naszą efektywność w zakresie wymiany informacji i wiedzy, a także sprzyja własnemu rozwojowi. To właśnie dzięki tej współpracy, kilka czołowych wrocławskich uczelni 13 lat temu zainicjowało realizację programu mentoringowego w swoich strukturach. 

Magdalena Kuczyńska-Czubak 
Koordynator programu “Mentoring i Coaching dla Studentów i Absolwentów” 
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu 

Jest to niezwykły przykład odwagi i wytrwałości – testowania rozwiązań, które na ówczesne czasy w Polsce nie były stosowane, czy nawet znane. W efekcie powstały rozpoznawalne na całą Polskę programy mentoringowe na stałe już zapisane w portfolio tych uczelni. 

Program mentoringowy na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jest prowadzony do dziś, już w pięciu równoległych odsłonach dla różnych grup odbiorców. Inicjatywa Pani Ałły i działalność w ramach DŚBK doprowadziła do tego, że mentoring jest obecny dziś w aż pięciu różnych wrocławskich uczelniach: na Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie WSB Merito, Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie SWPS. 

Warto też wspomnieć, że Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu był też pierwszą uczelnią, która zrealizowała program mentoringowy przy wsparciu technologicznym naszej platformy – Mentiway. 

Od pierwszego spotkania z zespołem Mentiway, wiedziałam, że jest to narzędzie stworzone dla nas. Zobaczyłam szansę na zautomatyzowanie wielu elementów procesu i możliwość jeszcze mocniejszego skoncentrowania się zespołu na wsparciu merytorycznym uczestników/ek Programu. Szczególnie odczułam zmianę w procesie rekrutacji i matchowania – Mentiway pozwolił nam łatwiej i sprawniej koordynować to działanie oraz w obszarze monitoringu – dane o trwających spotkania są dostępne na bieżąco. Zapewnienie bazy wiedzy i pewnej z góry narzuconej struktury pomogło uczestnikom/kom w sprawniejszym i szybszym wejściu w proces, a nam zachęcić mentorów/ki, którzy/re pierwszy raz mierzyli/ły się z tą rolą, do uczestnictwa w programie.  

Z punktu widzenia koordynatorki trudno mi sobie już wyobrazić nasz Program bez Mentiway. Ta współpraca realnie podniosła jakość naszego programu, ograniczyła czas poświęcony na prace administracyjne i dostarcza również interesujących danych statystycznych, które z kolei wspierają nasze działania promocyjne. 

Anna Malenda-Iwankiewicz 
Koordynatorka Programów Mentoringowych, Doradczyni Kariery 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Cześć, mam na imię Tomek, jestem współtwórcą Mentiway. Chętnie dzielimy się swoją wiedzą i wspieramy organizacje w drodze do sukcesu! 💪 Jeśli jesteś zainteresowany(-a) tym, jak sprawnie i skutecznie wdrożyć program mentoringowy w Twojej organizacji z wykorzystaniem technologii:
📩 napisz do mnie
🔗 skontaktuj się ze mną na LinkedIn

Zobacz też:

Znajdź artykuły o podobnej tematyce